Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina chlorovodíková 35% podľa Ph.Eur 9

Kyselina chlorovodíková 35% podľa Ph.Eur 9
16.00 €/ 5l19.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L04376-5L
Sumárny vzorec
HCl
CAS číslo
7647-01-0
EINECS číslo
231-595-7
TYP / Kvalita
Hlavná zložka
min. 35%
Anglický názov
Hydrochloric acid Ph.Eur
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Kyselina chlorovodíková 35% podľa Ph.Eur 9 - iné balenia a čistota

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.